ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους , πρέπει να ενεργήσουν ώς εξής :

1. Γενικά
1.1) Σε όποιον Ναό και αν τελέσουν το Μυστήριο, πρέπει οπωσδήποτε να προκαθορίσουν έγκαιρα, την ημέρα και την ώρα τέλεσής του με τον Ιερέα - Εφημέριο.
1.2) Ένα μήνα τουλάχιστον πριν την Βάπτιση να προσκομίσουν στον Ιερέα, την Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες 
και την Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Αναδόχου εάν είναι παντρεμένος, εάν όχι Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.
1.3) Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο από τους γονείς και όχι από τρίτο άτομο.
1.4) Ο Ιερέας που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει την Δήλωση Βαπτίσεως.
1.5) Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται και από τους 2 γονείς, εντός 10 ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο).
1.6) Ανάδοχος (Νουνός) του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
1.7) Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται κανονικά.
2. Ειδικές περιπτώσεις
2.1) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας, για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται συγκατάθεση και υπογραφή και του ετέρου γονέα ή Υπεύθυνη Δήλωση.
2.2) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία απαιτείται Δικαστική απόφαση .
2.3) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύματος, τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφόσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την Βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.
2.4) Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεως ενός ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται.
Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ
Α΄ ΝΗΠΙΑ
1. Ετερόδοξοι ή Αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτιστεί.
2. Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί την Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική απόφαση.
3. Απαραιτήτως, πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος (Νονός) ο οποίος και αναλάβει μετά την βάπτιση και όσο μεγαλώνει την Κατήχηση του ανηλίκου.
Β΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
1. Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης κλπ.) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβίαστα και ελεύθερα και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό, της περιοχής κατοικίας του.
2. Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτηση στην Ι. Μητρόπολη, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να Κατηχηθεί και να βαπτισθεί.
3. Η Μητρόπολη εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή.
4. Ο Κατηχητής καθορίζει τον χρόνο της Κατήχησης και ο Εφημέριος της ενορίας τήν Βάπτιση.
5. Μετά την τέλεση της Βάπτισης ο Νεοφώτιστος καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως-Κατηχήσεως στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε τοπική Εφημερίδα η οποία προσκομίζεται το Ναό.
2. Παράβολο χαρτοσήμου ευρώ για Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.).
3. Παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει με τον Ιερέα.
4. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγένειας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο της ενορίας των.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση Πιστοποιητικού Αγαμίας απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης-αγαμίας ή οικογενειακής καταστάσεως από το Ληξιαρχείο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
Για την έκδοσή χρειάζεται:
Παρουσία δύο ενηλίκων Μαρτύρων, με τις Αστυνομικές τους ταυτότητες.

5. Ειδικές περιπτώσεις:
α ) Σε περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (χρώματος λευκού), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέστηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως που λύει το Γάμο αυτό. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
β) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α ή Β), από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη Ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα να προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
6. Φάκελος αιτήσεως Αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμου Τέκνων σχηματίζεται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.

7. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου.
8. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης οδός Ιωαννίνων 3.
9. Τα Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν και η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο.
10. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου του Κουμπάρου εάν είναι παντρεμένος, εάν όχι Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

Κουμπάρος δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
11. Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν απο τον Εφημέριο:
Δήλωση τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παρανύμφους (Κουμπάρους).
12. Η Δήλωση τελέσως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται και από τους 2 Νεόνυμφους φέροντας μαζί και τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.

ΓΑΜΟΙ ΔΕΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:

1. την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

2. από 1-15 Αυγούστου και την 29η Αυγούστου.

3. την 14η Σεπτεμβρίου

4. από 12-25 Δεκεμβρίου.

5. Τις κυριώνυμες ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα τιμώμενα γεγονότα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών.

6. Και για την ενορία μας την ημέρα εορτής του Άγιου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του εν Κισσάβω και τη παραμονή αυτή (12 & 13 Φεβρουαρίου).