.

Ο Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης Λαρίσης αποδίδει ιδιαίτερη τιμή στην Μεγαλομάρτυρα Νύμφη του Χριστού Αγία Αικατερίνη, στον Νέο Οσιομάρτυρα Άγιο Δαμιανό που εμαρτύρησε στην πόλη μας, στις κατά σάρκα αδελφές Μηνοδώρα,  Μητροδώρα και Νυμφοδώρα αφού διαθέτει απότμημα λειψάνου της Αγίας Μηνοδώρας, και στην Παναγία Γοργοϋπήκοο της οποίας διαθέτει γνήσιο αντίγραφο της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνος εκ της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του Αγίου Όρους.

Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερῖναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν, ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.


Οι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα ήταν αδελφές και κατάγονταν από τη Βιθυνία. Για την αγάπη  του Χριστού, άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο, κοντά στα Πύθια θερμά λουτρά. Εκεί ασκήτευαν καλλιεργώντας ακόμα περισσότερο τη σωφροσύνη της. Γι' αυτό αξιώθηκαν από το Θεό να θαυματουργούν ενώ έτρεχε κοντά της πλήθος κόσμου.Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές. Διέταξε και τις βασάνισαν με τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Οι 3 αδελφές, υπέμειναν με ανδρεία τα μαρτύρια και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Νυμφίο Χριστό (290 μ.Χ.). Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματα τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών παρθένων τάφηκαν με πολύ ευλάβεια και σεβασμό από της χριστιανούς.

Οσιομάρτυρας Άγιος Δαμιανός εν Κισσάβω

Εὐφράνθητι σήμερον ἡ ἐν Κισσάβῳ Μονή, καὶ Λάρισα σκίρτησον, Δαμιανοῦ ἡ σεπτὴ πανήγυρις πάρεστι. Δεῦτε οὖν καὶ συμφώνως, ἐν αὐτῇ τῲ Σωτῆρι, ᾄσωμεν ἐν αἰνέσει, τοῦτον ἀνευφημοῦντες, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις ὅπως σωζώμεθα.


Ο Ιερός Ναός διαθέτει απότμημα λειψάνου της Αγίας Μηνοδώρας, της 1ης απο τις 3 αδελφές.

Παναγία Γοργοϋπήκοος

Ὡς θεόβρυτον κρήνην τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου, τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες, ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τὰς ῥοάς, ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ· σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός, πέλεις τῶν ἐκβοώντων Σοι· Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή· δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου· δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σοῦ ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε.

Ο Ιερός Ναός, διαθέτει γνήσιο αντίγραφο της Ιεράς & θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Γοργοϋπηκόου εκ της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους


Τὸν τρισάριθμον σύλλογον καὶ θεόπλοκον τῶν αὐτάδελφων παρθένων στέψωμεν θείαις ᾠδαῖς· ἀνδρικῶς γὰρ τὸν ἐχθρὸν κατετροπώσαντο· ὅθεν προϊστάντι ἡμῶν τῶν βοώντων ἐκτενῶς· χαῖρε, σεμνὴ Μηνοδώρα, σὺν Μητροδώρα τῇ θείᾳ καὶ Νυμφοδώρα τῇ θεόφρονι.